Διαγωνισμός Conditο στον Αέρα

Όροι και προϋποθέσεις

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ConditoAEΒΕ», η οποία εδρεύει στη ΒΙΠΕ Σίνδου, με ΑΦΜ 099773833 της,όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «FOTONE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Καπετάν Aγρα 5, με ΑΦΜ 998074360 όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Διαγωνισμός Condito στον Αέρα» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του λογαριασμού Conditofoods που διατηρεί η Διοργανώτρια στo Instagram.

 

2. Σκοπός του Διαγωνισμού: Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης πέντε (5) νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει προβλεπόμενο δώρο, σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα.

 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής καλούμενοι «Συμμετέχοντες»).

 

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων: Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

 

5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

 

6. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 16/10/2023 έως και τις 23/10/2023, ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

 

7.  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό & κλήρωση:

Τρόποι συμμετοχής:

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος,κατά την προ ορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α) Επισκέπτεται το Λογαριασμό της Conditofoods στο Instagram και βρίσκει την σχετική δημοσίευση ανακοίνωσης του διαγωνισμού.
β) Κάνει follow τον λογαριασμό @conditofoods στο instagram και σχόλιο με tag δύο φίλους/ες.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολήτης συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό “Follow @conditofoods και Tag σε 2 φίλους”  τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

 

Η κλήρωση των δώρων:

Η Κλήρωση αφορά συμμετοχές από την σελίδα του instagram “conditofoods”, 5 τυχεροί που θα ολοκληρώσουν τα βήματα του διαγωνισμού στην σελίδα μας στο instagram θα κερδίσουν τα αντίστοιχα:

1ος νικητής: 1 Izzy Φριτέζα Αέρος 6Lt IZ-8216 & Gift Box με προϊόντα και ποδιά Condito
2ος νικητής: 1 Izzy Φριτέζα Αέρος 6Lt IZ-8216 & Gift Box με προϊόντα και ποδιά Condito
3ος νικητής: Gift Box με προϊόντα και ποδιά Condito
4ος νικητής: Gift Box με προϊόντα και ποδιά Condito
5ος νικητής: Gift Box με προϊόντα και ποδιά Condito

*Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό όσες φορές επιθυμούν, κάνοντας περισσότερα σχόλια με διαφορετικούς φίλους/ες σε tag.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διαφημιστική, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διαφημιστικής καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.
Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων

 

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των συμμετοχών κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα και συγκεκριμένα στις 24/10/2023 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού στην οποία θα λάβουν μέρος οι Συμμετέχοντες.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας. Από την ως άνω κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές / νικήτριες (εφεξής οι «Νικητές»).

Οι πέντε τυχεροί «Νικητές» που θα ολοκληρώσουν τα βήματα του διαγωνισμού στην σελίδα μας στο instagram θα κερδίσουν τα αντίστοιχα πακέτα των δώρων όπως ακριβώς αναγράφονται σε αυτόν.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα Δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής και με αιτία τον Διαγωνισμό.

 

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση και Παραλαβή των Δώρων

Oι Νικητές θα καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση τους, μέσω απαντητικού μηνύματος στο μήνυμα που θα τους αποσταλεί κατά τα ως άνω αναφερόμενα.
Σε περίπτωση που οι Νικητές δεν αποδεχθούν το Δώρο τους ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

Οι Νικητές θα ενημερωθούν από τo προφίλ @conditofoods στο Instagram για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παραλαβής των Δώρων. Προς τους σκοπούς της απόδοσης του Δώρου στους Νικητές, η Διοργανώτρια θα ζητήσει από τους Νικητές και οι Νικητές θα πρέπει να αποστείλουν στη Διοργανώτρια κατά τη διαδικασία που θα τους υποδειχθεί από την τελευταία απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να γίνει η παράδοση του Δώρου (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ), ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και θα επαναλαμβάνουν την επιβεβαίωσή τους ότι είναι άνω των 18 ετών.
Το Δώρο θα αποσταλεί στους Νικητές με δαπάνη της Διοργανώτριας στην ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσαν στο ως άνω απαντητικό ηλεκτρονικό του μήνυμα οι Νικητές.

Για την παραλαβή του Δώρου του οι Νικητές, θα πρέπει να επιδείξουν στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, η οποία θα πραγματοποιήσει την αποστολή του Δώρου στους Νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία Νικητή, τόπος διαμονής στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής Δώρου, το οποίο θα τους παραδοθεί από τον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση του δώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διαφημιστική δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.

 

10. Προσωπικά Δεδομένα:

i. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:(1) των Συμμετεχόντων: Όνομα προφίλ στο Instagram των Νικητών: (α) όνομα προφίλ Instagram (β) ονοματεπώνυμο, (γ) αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (ε) διεύθυνση στην οποία, καθ’ υπόδειξή τους, θα γίνεται η παράδοση του Δώρου.
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσεως του Λογαριασμού και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Instagram και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Instagram.

 

11. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Λογαριασμού.